polecane

Regulamin od dnia 25.10.2021 r.

 

Regulamin obowiązujący od dnia 25.10.2021 r.

 

Sklep Internetowy www.krysztaly.com.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.krysztaly.com.pl.

2. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego www.krysztaly.com.pl jest Helios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, 35 - 105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 14 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000928196, NIP: 8131009342, REGON: 690311560, adres poczty elektronicznej: sklep@krysztaly.com.pl numer telefonu: +48 178629192,

3. Kontakt z Właścicielem można uzyskać:
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@krysztaly.com.pl
- pod numerami telefonów: +48 178629192, +48 17 8628893, +48 17 8544224
- za pośrednictwem formularza kontaktowego.

4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem § 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

 

 

§ 2

Definicje

 

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:
Helios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
35 - 105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 14
e-mail: sklep@krysztaly.com.pl
telefon: +48 178629192, +48 17 8628893, +48 17 8544224

3. Dane kontaktowe :
Helios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
35 - 105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 14
e-mail: sklep@krysztaly.com.pl
telefon: +48 178629192, +48 17 8628893, +48 17 8544224

4. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

5. Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów (tj. Dz. U. 2020, poz. 106) i innymi stosownymi przepisami prawa.

6. Karta produktu - pojedyncza strona sklepu zawierająca informację o pojedynczym produkcie.

7. Klient/Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, o którym mowa w pkt. 10, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym.

8. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2020, poz. 1740)

9. Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej  

11. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

12. Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

13. Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

14. Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę

15. Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

16. Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

17. Punkt odbioru - miejsce wydawania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

18. Przedmiot transakcji - produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu internetowego www.krysztaly.com.pl;

19. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

20. Sklep internetowy/Sklep - prowadzony przez Sprzedającego Helios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sklep internetowy dostępny pod adresem www.krysztaly.com.pl. Sprzedający towary za pośrednictwem internetu;

21. Sprzedający - Helios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 35 - 105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 14 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000928196, NIP: 8131009342, REGON: 690311560, adres poczty elektronicznej: sklep@krysztaly.com.pl numer telefonu +48 178629192, 

22. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

23. Termin realizacji - podana na karcie produktu liczba dni roboczych.

24. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.

25. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

26. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2020, poz. 287)

27. Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego;

3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;

4) została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym;

5) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za która Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

6) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba, że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

28. Wada prawna - sytuacja w której rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

29. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 

 

§ 3

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie Realizacji Zamówienia.

2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z przepisami polskiego prawa i niniejszym regulaminem.

3. Sklep internetowy www.krysztaly.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.krysztaly.com.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone legalnie na rynek polski.

5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikowanie się z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący poniesie jedynie koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecia świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiająca porozumiewania na odległość.

7. Poprawność działania sklepu internetowego jest zapewniona przez Sprzedającego przy korzystaniu przez Kupującego z systemu o następujących minimalnych wymaganiach:

a) system operacyjny: MS Windows 98 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile;

b) Procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach;

c) RAM: 513 MB;

d) Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

e) Karta graficzna: zgodna ze standardem VGA;

f) Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: 512kb/s;

g) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 11 i wyżej, Chrome 21.0 i wyżej, Safari 5. Przeglądarki z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript;

8. Promocje w Sklepie Internetowym www.krysztaly.com.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 4

Zawarcie umowy i jej realizacja

 

1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

2. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) Dodać Produkt do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym poprzez kliknięcie przycisku "DO KOSZYKA";

b) wybrać rodzaj dostawy;

c) wybrać rodzaj płatności;

d) wybrać miejsce wydania rzeczy;

e) złożyć zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym.

5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysyłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie do odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza o prawie odstąpienia od umowy.

6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma możliwość w każdej chwili wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia konta z Systemu.

7. Realizacja zamówienia w przypadku płatności przelewem lub płatności kartą następuje niezwłocznie po zawarciu umowy oraz zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, natomiast w przypadku wyboru opcji  - za pobraniem -realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zawarciu umowy.
8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9. Zakupiony przedmiot umowy wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany jest wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w § 4 pkt. 5 b).

 

 

§ 5

Formy płatności

 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub na życzenie klienta imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży z dostawą na terytorium Polski:

a) Płatność "za pobraniem" przy odbiorze przesyłki;

b) przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza (* Visa , * Visa Electron , * Mastercard, * MasterCard Electronic , * Maestro) e-przelewem za pośrednictwem Serwisu: 1) BlueMedia.pl prowadzonego przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; ("przedpłata – BlueMedia - szybki przelew online ") lub 2) Paynow  prowadzonego przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88; ("przedpłata – Paynow - szybki przelew online ");

3. Termin płatności:

a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

b) W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

§ 6

Koszty wysyłki

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2.1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Niedoręczone przesyłki przekazywane są do Punktu nadawania i odbioru przesyłek UPS Access Point. UPS Access Point to punkty o dogodnej lokalizacji, takie jak lokalne sklepy spożywcze lub inne lokalne firmy, w których można nadać lub odebrać paczkę. Aktualna lista Punktów dostępna jest na stronie UPS pod adresem https://www.ups.com/dropoff?loc=pl_PL . W przypadku wysyłki poza terytorium Polski prosimy o wcześniejszy kontakt przed zakupem w celu ustalenia kosztów dostawy.

2.2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex. Nieodebrane przesyłki wracają do Sprzedającego. W przypadku wysyłki poza terytorium Polski prosimy o wcześniejszy kontakt przed zakupem w celu ustalenia kosztów dostawy.

2.3. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Nieodebrane przesyłki wracają do Sprzedającego. W przypadku wysyłki poza terytorium Polski prosimy o wcześniejszy kontakt przed zakupem w celu ustalenia kosztów dostawy.

2.4. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Nieodebrane przesyłki wracają do Sprzedającego. W przypadku wysyłki poza terytorium Polski prosimy o wcześniejszy kontakt przed zakupem w celu ustalenia kosztów dostawy.

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.1. Przy zamówieniach do 500 zł realizowanych przy udziale UPS, Kupujący jest obciążany kosztami dostawy towaru wynoszącymi:
a/w przypadku wyboru opcji: "Przesyłka krajowa kurierska UPS"
- 15,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "przedpłata"
- 19,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "za pobraniem"
b/w przypadku wyboru opcji: "UPS Access Point (odbiór w punkcie)"
- 13,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "przedpłata"
- 17,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "za pobraniem"
c/w przypadku wyboru opcji: "UPS Access Point - odbiór w punkcie w sobotę"
- 13,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "przedpłata"
- 17,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "za pobraniem"

4.2. Przy zamówieniach do 500 zł realizowanych przy udziale Fedex, Kupujący jest obciążany kosztami dostawy towaru wynoszącymi:
a/w przypadku wyboru opcji: "Przesyłka krajowa kurierska Fedex"
- 13,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "przedpłata"
- 17,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "za pobraniem"
b/w przypadku wyboru opcji: "Dostawa Fedex do punktu Kolportera (odbiór w punkcie)- tylko paczki o wadze do 10kg"
- 11,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "przedpłata"
- 15,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "za pobraniem"

4.3. Przy zamówieniach do 500 zł realizowanych przy udziale DPD, Kupujący jest obciążany kosztami dostawy towaru wynoszącymi:
a/w przypadku wyboru opcji: "Przesyłka krajowa kurierska DPD"
- 13,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "przedpłata"
- 17,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "za pobraniem"
b/w przypadku wyboru opcji: "Dostawa - Punkt odbioru DPD Pickup - tylko paczki o wadze do 10kg"
- 11,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "przedpłata"
- 15,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "za pobraniem"

4.4. Przy zamówieniach do 500 zł realizowanych przy udziale DHL, Kupujący jest obciążany kosztami dostawy towaru wynoszącymi:
a/w przypadku wyboru opcji: "Przesyłka krajowa kurierska DHL"
- 13,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "przedpłata"
- 17,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "za pobraniem"
b/w przypadku wyboru opcji: "Dostawa - Punkt odbioru DHL POP - tylko paczki o wadze do 10kg"
- 11,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "przedpłata"
- 15,99 zł brutto w przypadku wybrania formy płatności "za pobraniem"

5. Przy zamówieniach powyżej 500 zł koszty dostawy towaru w przypadku wybrania formy płatności "przedpłata" ponosi Usługodawca, natomiast w przypadku wybrania formy płatności "za pobraniem" koszt dostawy towaru wynosi 4 zł brutto i obciąża on Klienta.

6. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą e-mail. Możliwa jest również wysyłka Towaru bezpośrednio do Punktu UPS Access Point, Dostawa Fedex do punktu Kolportera, Punkt odbioru DPD Pickup, Punkt odbioru DHL POP. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

7. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedającego.

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Możliwy jest również osobisty odbiór przez Kupującego zakupionego Produktu w salonie sprzedaży pod adresem: 35 - 105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 14. W wyboru opcji osobistego odbioru Kupujący powinien zaznaczyć tę opcję w trakcie składania zamówienia.

 

 

§ 7

Reklamacja produktu

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. W przypadku umowy z Konsumentem/Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta  jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na  Konsumenta/Przedsiębiorcę  z uprawnieniami Konsumenta

4. Jeżeli rzecz sprzedana posiada wadę Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma prawo do:

a) złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy; chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi jej wymiany na wolną od wad lub usunięcia wad, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wad.

5. Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta/ Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może dostąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta .

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta , jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta/ Przedsiębiorcy  z uprawnieniami Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedającego, Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zostanie poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedającego na adres 35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 14. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedającemu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

12. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w § 7 pkt. 11 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedającego do reklamacji Konsumenta, o którym mowa w § 7 pkt. 15. Regulaminu oraz nie narusza prawa Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta żądania od Sprzedającego demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 5611 Kodeksu cywilnego.

13. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

14. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta  rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

15. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

16. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta , a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta .

17. Roszczenie Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta  o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

18. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

19. W terminach określonych w § 7 pkt. 16 Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

20. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

21. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się § 7 pkt. 16 z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

22. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

23. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

24. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

a) pisemnie na adres: Helios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 14;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@krysztaly.com.pl

25. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

 

§ 8

Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 8 pkt. 13 Regulaminu. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni i jest liczony od momentu wydania rzeczy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

a) pisemnie na adres: Helios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 14;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@krysztaly.com.pl

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
    dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo

b)polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
   
dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo

b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust.1 powyżej.

6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta za pośrednictwem poczty mailowej (na podany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę  z uprawnieniami Konsumenta przy zawieraniu umowy adres e-mail i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

8. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może zwrócić Produkt na adres: Helios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 14.

12. Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

13. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta:

a) Jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta , poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

h) w której Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący Konsumentem  posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 

 

§ 10

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klienta nie będącego Konsumentem/ Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta.

2. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem/ Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem/ Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

3. W wypadku Klienta nie będącego Konsumentem/ Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem/ Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem/ Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta,  oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta nie będącego Konsumentem/ Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem/ Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta , obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem/ Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta , bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem/ Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem/ Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem/ Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

 

§ 11

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników Sklepu w związku z dokonanymi zakupami, utworzeniem konta czy otrzymywaniem Newslettera jest firma Helios Krzysztof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 35 - 105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 14 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000928196, NIP: 8131009342, REGON: 690311560, adres poczty elektronicznej: sklep@krysztaly.com.pl numer telefonu: +48 178629192 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

2. Sprzedający niniejszym informuje, że dane osobowe Klienta, które podał  składając zamówienie w Sklepie umieszcza  w bazie Sklepu oraz dokonuje ich przetwarzania dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich nie podanie  uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedającego. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach internetowych Sklepu Internetowego (Polityki prywatności) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta, oraz w przypadku zakupów na raty instytucjom kredytującym zakup.

4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą wykorzystywane przez Sprzedającego w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

5. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia

6. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.krysztaly.com.pl Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

a) cookies sesyjne są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej,

b) cookies stałe - pliki te przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Ewentualne spory wynikłe ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientem, jeżeli Klient wyrazi taką wolę, będą rozwiązywane na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody ewentualne spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. 2020, poz. 1575) z zastrzeżeniem § 10 pkt. 8.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. 2020, poz. 344); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Niniejszy Regulaminu obowiązuje od dnia 25.10.2021 r.

____________________________________________________________________________________

Treść poprzedniego regulaminu:

Regulamin obowiązujący od dnia  01.01.2021 r. do dnia 24.10.2021 r..